Algemene voorwaarden

Versie: 0.3
Datum: 02-11-2015

 

 1. Aanvang dienstverlening
  1. DWDsites begint met het leveren van diensten aan de klant op de datum van het mondelinge akkoord. Deze datum zal als ingangsdatum worden gerekend.
  2. De maandbedragen worden gerekend vanaf de eerste van de eerstvolgende maand na de ingangsdatum.
  3. Het DWDsites contract tussen Dutchware en de klant dient binnen 28 dagen na de ingangsdatum te zijn ondertekend en ontvangen door Dutchware.
  4. De opstartkosten dienen binnen 28 dagen na de ingangsdatum te zijn voldaan.
  5. Indien opstartkosten niet van toepassing zijn vervalt de standaard opzegtermijn en bedraagt dit het aantal maanden maal het maandbedrag tot het bedrag wordt overschreden welke de bouw van de website heeft gekost, inclusief uren (standaard tarief) en alle gemaakte en te maken kosten minus de reeds voldane bedragen als opzegtermijn gerekend. Een rekenvoorbeeld is ten alle tijden op te vragen.
  6. Indien van toepassing dient het machtigingsformulier binnen 21 dagen na de ingangsdatum te zijn ondertekent en ontvangen door Dutchware.
  7. Indien Dutchware de benodigde gegevens niet tijdig heeft aangereikt heeft de klant het recht met dezelfde tijd de termijnen te verhogen.
  8. Het ontwikkelen van de initiële website behoort tot de geleverde diensten.
 2. Oplevering
  1. DWDsites levert websites op binnen uiterlijk 28 dagen. De tijd waarbij wordt gewacht op de klant kan niet worden meegerekend met deze tijd.
  2. Indien DWDsites de website niet tijdig levert, zal DWDsites voor een overeenkomstige deel van de maand een korting inhouden.
  3. Indien het ontwerp of andere zaken niet worden geaccepteerd, behoud DWDsites onverminderd het recht om de opleverdatum te verschuiven.
  4. De opleverdatum kan worden opgeschoven bij niet tijdige betaling(en). Of op andere manieren waarbij de klant niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden.
  5. In het geval van overmacht heeft DWDsites het recht de opleverdatum te verschuiven, doch is DutchWareDesign verplicht zo spoedig mogelijk doch binnen redelijkheid de oplevering alsnog plaats te laten vinden.
 3. Opzeggen
  1. De standaard opzeg termijn is 1 maand, gerekend vanaf de eerste dag van de volgende maand, tenzij anders overeen gekomen of artikel 1.5 van toepassing is.
  2. Na opzegging en de opzeg termijn bewaart DWDsites nog minimaal 1 maand de website en bestanden.
  3. Kosten voor werkzaamheden, supportverzoeken, etc, zijn na de opzeg termijn voor rekening van de klant op basis van ons standaard uur tarief, gerekend per kwartier omhoog afgerond.
  4. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden. Dit kan zowel per email als per brief, echter in beide gevallen bent u zelf verantwoordelijk dat Dutchware de opzegging ontvangt en deze ontvangst bevestigt.
 4. Prijzen
  1. DWDsites hanteert 3 pakketten met een andere prijs en opbouw van geleverde diensten. Informatie hierover is te vinden op de website.
  2. Alle genoemde prijzen, met uitzondering van hosting kosten, zijn exclusief BTW.
  3. Naast de standaard diensten is het mogelijk extra diensten af te nemen of kunnen er extra kosten benodigd zijn. De extra kosten zullen in principe altijd vooraf worden gecommuniceerd. Met uitzondering van zaken welke voor ons direct extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, (grove) overschrijding van het dataverkeer. DWDsites heeft het recht deze kosten door te factureren aan de klant welke door DWDsites als oorzaak/veroorzaker is aangewezen.
  4. Voor kosten buiten de in de pakketten behorende zaken hanteert DWDsites standaard een uurtarief van 40,- euro exclusief BTW. Indien wegens omstandigheden een ander tarief is afgesproken, dient dit te worden vastgelegd en door zowel de Klant, Dimitri van Gameren en Reinier Horstman te worden ondertekend. Hierin dient tevens te staan tot welke datum het uurtarief van toepassing is. Indien er geen einddatum is vastgelegd of niet alle bovengenoemde personen hebben ondertekend komt de geldigheid te vervallen.
 5. Facturering en betaling
  1. Standaard hanteert DWDsites automatische incasso als betalingsmethode.
  2. Ongeveer een week voor de incasso ontvangt de klant hierover per e-mail bericht. Dit bericht bevat het af te schrijven bedrag, de datum van afschrijving en verdere verplichte gegevens. Tevens bevat het bericht de factuur of een link naar de factuur.
  3. De klant heeft het recht de incasso opdracht vooraf te annuleren of tot 8 weken na de incasso datum terug te storten. Om extra kosten te voorkomen is het echter beter contact met ons op te nemen alvorens tot deze actie over te gaan.
  4. Het voorkomen van een incasso of het terugdraaien van een incasso kan extra kosten met zich meebrengen en uw recht tot levering van diensten door DWDsites ontnemen.
  5. De klant dient bij onterechte incasso of onjuiste incasso altijd contact op te nemen met DWDsites.
  6. Indien gewenst kan de klant in overleg met DWDsites kiezen voor een andere betaalmethode. Hierbij is de standaard betalingstermijn van toepassing.
  7. DutchWare hanteert standaard een betalingstermijn van 14 dagen. Hierna volgt een herinnering welke een betalingstermijn van 7 dagen heeft. Indien ook de betalingstermijn hiervan niet is behaald, zullen cumulatief administratie kosten in rekening worden gebracht.
 6. Aanlevering content
  1. Indien DutchWare de content plaatst, dienen de teksten per pagina te worden aangeleverd in een MS Word document. Alle afbeeldingen dienen te worden aangeleverd als losse png of jpg bestanden.
 7. Hosting
  1. Indien DutchWare de hosting regelt, is DutchWare niet aansprakelijk voor de uptime van de server.
  2. De dataverkeer limiet is 10x de opgegeven webruimte. Overschrijding wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht tegen een tarief van € 1,- per GB.
 8. Service Level Agreement of fair use policy
  1. Standaard heeft de klant recht op support binnen de fair use policy.
   1. Het is aan DutchWare om aan te geven wanneer de fair use limiet overschreden wordt.
   2. De hoogte van de fair use limiet is mede afhankelijk van het gekozen pakket.
   3. Bij overschrijding van de fair use limiet, zal DutchWare contact opnemen alvorens verdere actie te ondernemen
   4. Er geld geen maximale oplos termijn noch enige andere verplichting waarbinnen meldingen opgelost, aanpassingen uitgevoerd, vragen beantwoord, etc, dienen te worden.
  2. Indien gewenst kan de klant een Service Level Agreement (SLA geheten) overeenkomen met DWDsites. Deze geeft u het recht op ondersteuning binnen de gestelde voorwaarden welke overeengekomen zijn in de SLA.
  3. Indien geen SLA overeen gekomen is met DWDsites of het buiten de fair use limiet valt, dient u bij problemen of andere zaken rekening te houden met het volgende:
   1. Indien van toepassing dienen gespendeerde uren op basis van nacalculatie te worden voldaan waarbij het afgesproken uurtarief geldt en naar boven wordt afgerond op 15 minuten.
   2. DutchWare hoeft zich niet te conformeren aan een maximale oplostijd.
   3. Kosten worden in rekening gebracht ongeacht de uitkomst van een eventuele schuldvraag.
 9. Wijzigingen aan onze voorwaarden
  1. DWDsites behoud zich het recht voor om de voorwaarden tussentijds te wijzigen. DWDsites brengt u direct op de hoogte bij wijzigingen op het bij ons bekende email adres.
  2. Beschikbaarheid van onze voorwaarden
  3. U kunt onze actuele voorwaarden op onze website terugvinden.